Mapa stránok
BIRMOVKA -> Základné vedomosti

 

Základné vedomosti,  ktoré treba vedieť pri prinesení prihlášky na birmovku:

 

Prežehnanie:

 V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen.

 Pozdrav:

 Pochválený buď Ježiš Kristus.

Naveky. Amen.

 Modlitba Pána:

 Otče náš, ktorý si na nebesiach,

posväť sa meno tvoje,

príď kráľovstvo tvoje,

buď vôľa tvoja ako v nebi tak i na zemi!

Chlieb náš každodenný daj nám dnes

a odpusť nám naše viny,

ako i my odpúšťame svojim vinníkom,

a neuveď nás do pokušenia,

ale zbav nás Zlého.

Amen.

 Anjelské pozdravenie:

 Zdravas Mária, milosti plná,

Pán s tebou,

požehnaná si medzi ženami

a požehnaný je plod života tvojho, Ježiš.

Svätá Mária, Matka Božia,

pros za nás hriešnych teraz

i v hodinu smrti našej.

Amen.

 Vzývanie Trojice:

 Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému,

ako bolo na počiatku,

tak nech je i teraz i vždycky

i na veky vekov.

Amen.

  Apoštolské vyznanie viery:

 Verím v Boha Otca všemohúceho,

Stvoriteľa neba i zeme,

i v Ježiša Krista, jeho jediného Syna, nášho Pána,

ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny,

trpel za vlády Poncia Piláta,

bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný,

zostúpil k zosnulým,

tretieho dňa vstal z mŕtvych,

vystúpil na nebesia,

sedí po pravici Boha Otca všemohúceho.

Odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych.

Verím v Ducha Svätého,

v svätú Cirkev katolícku,

v spoločenstvo svätých,

v odpustenie hriechov,

vo vzkriesenie tela

a v život večný.

Amen.

 Desatoro Božích prikázaní:

 Prvé tri prikázania upravujú náš vzťah k Bohu (prvá tabuľa Božieho zákona):

  1. Ja som Pán, tvoj Boh! Nebudeš maťokrem mňa iných bohov, ktorým by si sa klaňal.

  2. Nevezmeš Božie meno nadarmo.

  3. Pamätaj, že máš svätiť sviatočné dni.

 

Ďalšie prikázania upravujú náš vzťah k ľuďom (druhá tabuľa Božieho zákona):

  4. Cti svojho otca a svoju matku.

  5. Nezabiješ.

  6. Nezosmilníš.

  7. Nepokradneš.

  8. Nebudeš krivo svedčiť proti svojmu blížnemu.

  9. Nebudeš žiadostivo túžiť po manželke svojho blížneho.

10. Nebudeš túžiť po majetku svojho blížneho.

 Pätoro cirkevných prikázaní:

 1. V nedeľu a v prikázaný sviatok sa zúčastniť na svätej omši.

2. Zachovávať prikázané dni pokánia.

3. aspoň raz v roku sa vyspovedať a vo Veľkonočnom období prijať Oltárnu sviatosť.

4. Uzatvárať manželstvo pred tvárou Cirkvi.

5. Podporovať cirkevné ustanovizne.

 Šesť hlavných právd:

 1. Boh je len jeden.

2. V Bohu sú tri osoby: Otec, Syn a Duch Svätý.

3. Boží Syn sa stal človekom, aby nás vykúpil.

4. Boh je spravodlivý Sudca: dobrých odmieňa a zlých tresce.

5. Duša človeka je nesmrteľná.

6. Milosť Božia je na spásu potrebná.   

 Sedem sviatostí:

 1. Krst

2. Birmovanie

3. Eucharistia

4. Sviatosť zmierenia (Sviatosť pokánia)

5. Sviatosť pomazania chorých

6. Sviatosť posvätenia kňazstva

7. Sviatosť manželstva

 Sedem darov Ducha Svätého:

 1. Dar drosti

2. Dar rozumu

3. Dar rady

4. Dar sily

5. Dar poznania

6. Dar božnosti

7. Dar zne voči Bohu

 Sedem hlavných hriechov

1. Pýcha

2. Lakomstvo

3. Smilstvo

4. Závisť

5. Obžerstvo

6. Hnev

7. Lenivosť

 Tri Božské čnosti :

1. Viera

2. Nádej

3. Láska

 Ľútosť k sviatosti zmierenia: (môže byť aj iná forma ľútosti, podľa toho, akú vieš alebo si sa učil)

 Nebeský Otče,

veľmi mi je ľúto, že som ťa hriechom urazil.

Chcem sa naozaj polepšiť a hriechu sa chrániť.

Otče, odpusť mi pre krv Kristovu.

 

20. Svetový deň chorých, sobota 11. februára 2012

Svetový deň chorých (vyhlásený pápežom Jánom Pavlom II. v 1992 na sviatok Panny Márie Lurdskej, sa pripomína  od 1993)

Posolstvo Svätého Otca k 20. Svetovému dňu chorých

Vatikán, 3. januára (RV) – Katolícka cirkev si 11. februára, v deň liturgickej spomienky Panny Márie Lurdskej, pripomenie 20. Svetový deň chorých. Svätý Otec Benedikt XVI. vydal k tomuto dňu posolstvo, ktorého hlavná myšlienka je „Vstaň a choď, tvoja viera ťa uzdravila!“ (Lk, 17; 19). Upriamuje v ňom pozornosť na dôležitosť a význam „uzdravujúcich sviatostí“. pokračovanie tu

SVIATOSŤ POMAZANIA CHORÝCH  PODĽA KATECHIZMU KATOLÍCKEJ CIRKVI

Kto a kedy môže prijať túto sviatosť, kto ju vysluhuje, aké sú účinky sviatosti...

1526 „Je niekto z vás chorý? Nech si zavolá starších Cirkvi; a nech sa nad ním modlia a mažú ho olejom v Pánovom mene. Modlitba s vierou uzdraví chorého a Pán mu uľaví; a ak sa dopustil hriechov, odpustia sa mu“ (Jak 5,14-15).

1527 Sviatosť pomazania chorých má za cieľ udeliť osobitnú milosť kresťanovi, ktorý prežíva ťažkosti spojené so stavom ťažkej choroby alebo staroby.

1528 Vhodný čas na prijatie svätého pomazania isto nastáva vtedy, keď sa veriaci začína ocitať v nebezpečenstve smrti pre chorobu alebo starobu.

1529 Kresťan môže prijať sväté pomazanie zakaždým, keď upadne do ťažkej choroby, a takisto aj vtedy, keď ho už prijal, ale choroba sa mu zhorší.

1530 Sviatosť pomazania chorých môžu vysluhovať iba biskupi a kňazi. Na jej udelenie používajú olej posvätený biskupom alebo, v prípade potreby, kňazom, ktorý sviatosť vysluhuje.

1531 Slávenie tejto sviatosti v podstate spočíva v pomazaní chorého olejom na čele a na rukách (v rímskom obrade) alebo na iných častiach tela (vo východných obradoch). Toto pomazanie sprevádza liturgická modlitba vysluhujúceho kňaza, ktorou vyprosuje osobitnú milosť tejto sviatosti.

1532 Osobitná milosť sviatosti pomazania chorých má tieto účinky:
— spojenie chorého s Kristovým utrpením pre jeho vlastné dobro a pre dobro celej Cirkvi;
— posilu, pokoj a odvahu kresťansky znášať utrpenia choroby alebo staroby;
— odpustenie hriechov, ak ho chorý nemohol prijať vo sviatosti pokánia;
— navrátenie zdravia, ak to osoží duchovnej spáse;
— prípravu na prechod do večného života.

 Viatikum, posledná sviatosť kresťana

1524 Tým, čo opúšťajú tento život,(1392) Cirkev poskytuje okrem pomazania chorých aj Eucharistiu ako viatikum („pokrm na cestu“). Prijatie Kristovho tela a krvi v tejto chvíli prechodu k Otcovi má osobitný význam a dôležitosť. Je semenom večného života a silou vzkriesenia podľa Pánových slov: „Kto je moje telo a pije moju krv, má večný život a ja ho vzkriesim v posledný deň“ (Jn 6,54). Eucharistia, sviatosť zosnulého a vzkrieseného Krista, je v tomto prípade sviatosťou prechodu zo smrti do života, z tohto sveta k Otcovi. (zdroj: katechizmus.sk)

Sviatosť pomazania chorých - doplnenie a vysvetlenie:

Človek pomazaný počas ťažkej choroby alebo pri nebezpečenstve smrti, môže znova dostať posilu a pomoc Ducha Svätého, aby vládal znášať ťažkosti telesné, ale aj duševné. Kňaz pomaže chorého na čele a na dlaniach rúk, pričom hovorí osobitnú formulku, pomocou ktorej udelí sviatosť pomazania chorých. Vonkoncom to neznamená, že človek musí po prijatí tohto pomazania zomrieť! Nesprávny názov tejto sviatosti znie „posledné pomazanie“. Evokuje to pocit, že je to to posledné, čo môže človek zažiť tu na zemi. Preto sa mnohí bránia tejto sviatosti. Avšak názov „posledné“ môže byť odvodený práve od toho, že pri tejto sviatosti ide naozaj o posledné pomazanie olejom v živote kresťana, ktorý prijíma sviatosti. Pomazanie chorých môže človek prijať aj viackrát za život.
(zdroj: knazi.sk)

 

 

 

Pocet navstevnikov stranky: