Mapa stránok

ÚVOD

            Vdp. Peter Petrek
             správca farnosti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Svätý Otec menoval Mons. Lacha apoštolským administrátorom eparchie Parma

 

Aktuálne informácie a rozpis sv. omší si môžete pozrieť
na novej webovej stránke farnosti

http://www.mojakomunita.sk/web/farnost-luckyDekanátna púť do Katedrály sv. Martina v Spišskej Kapitule

Sv. Martin z Tours je patrónom Spišskej diecézy a katedrály a zvlášť v dnešných časoch je aktuálny jeho príklad - mimoriadna horlivosť za prehĺbenie duchovného života veriacich, obdivuhodné úsilie o budovanie farských spoločenstiev v jeho diecéze Tours v Galli a nezištné konanie skutkov - v dňom 11.novembra 2016 až do 11.novembra 2017 celý tento rok prežívame ako Jubilejný rok sv. Martina.


Dekanátna púť do Katedrály sv. Martina v Spišskej Kapitule sa uskutoční podľa rozpisu 15. júla 2017.

Kto sa chce tej púte zúčastniť, nech sa zapíše v sákrestii kostola do budúcej nedele 9. júla 2017, aby sme mohli podľa počtu záujemcov objednať autobus.


A. Kostelanský dekan

 


Svätý Otec menoval Mons. Lacha apoštolským administrátorom eparchie Parma

www.tkkbs.sk/view.php


V  mene celej "LÚČANSKEJ" farnosti, ale aj vo svojom mene vladykovi MILANOVI LACHOVI vyprosujeme pevné zdravie duše i tela, radosť zo života a v nemalej miere dary Ducha Svätého pri novom poslaní v USA .                                                    

                                                                                                               Peter Kvasňák, správca farnosti

Pri príležitosti nového menovania doterajšieho pomocného biskupa Prešovskej archieparchie Mons. Milana Lacha za apoštolského administrátora sede vacante eparchie Parma pre Ruténov v USA tkkbs uverejnila tento rozhovor

zdroj: www.tkkbs.sk

Rozhovor s Mons. Milanom Lachom, novým administrátorom eparchie Parma v USA

 

 


 

Vyhodnotenie korešpondenčnej súťaže „Aký bol svätý Martin“

V Jubilejnom roku sv. Martina sa v mesiacoch marec a apríl 2017 žiaci našej diecézy mali možnosť zapojiť do korešpondenčnej súťaže o sv. Martinovi. Hlavným zámerom súťaž bolo oboznámiť sa so životom patróna našej diecézy, modliť sa k nemu a povzbudení jeho príkladom byť ochotní nasledovať ho v jeho čnostiach.
 
     Súťaž prebiehala v štyroch kolách. Do prvého kola sa zapojilo najviac žiakov a to 508, druhé kolo zaslalo 332 žiakov, tretie kolo 278 žiakov a štvrté kolo 246 žiakov. Všetky štyri kolá zaslalo však 196 žiakov. Nie je to málo. Sme radi, že takýto počet žiakov vytrval, prípadne ak sa niekto zapojil až neskôr, mal možnosť zaslať aj predchádzajúce kolá.
Chceme vysloviť poďakovanie učiteľom a katechétom, ktorí žiakov určite povzbudzovali k zapojeniu sa do súťaže.   
     Počet žiakov v nasledujúcej tabuľke uvádza tých, ktorí odoslali všetky štyri súťažné kolá. Ďalšie tabuľky uvádzajú menoslov súťažiacich a počet dosiahnutých bodov v jednotlivých kolách. Celkový počet dosiahnutých bodov mohol byť 75. Tí, ktorí podľa jednotlivých kategórii dosiahli najvyšší počet bodov, budú odmenení diplomom a knihou.
     Všetkým súťažiacim blahoželáme a prajeme, aby bolo pre nich najväčším ocenením poznanie sv. Martina, prehĺbenie viery, modlitby a skutkov dobročinnosti nie iba počas Jubilejného roka sv. Martina, ale počas celého ďalšieho života.

Vyhodnotenie korešpondenčnej súťaže „Aký bol svätý Martin“

 

 zdroj: DIECÉZNY   KATECHETICKÝ  ÚRAD Spišskej diecézy

http://nova.dkuspis.sk 


BIELA SOBOTA

Čas bdenia, ticha,  čakania. Všetko stvorenie je započúvané do túžobného očakávania prenikavého zvuku kameňa odvaľovaného od hrobu a tichučkých krokov toho, kto hrob opustí...

Na Bielu sobotu Cirkev zotrváva pri Pánovom hrobe a rozjíma o jeho utrpení a smrti, o zostúpení k zosnulým. V modlitbách a pôstom očakáva jeho zmŕtvychvstanie.

Dnes Cirkev neslávi sv. omšu.

Sväté prijímanie možno podať len ako viatikum.

V noci (po zotmení) Cirkev slávi Veľkonočnú Vigíliu.

Zo starobylej homílie na svätú a veľkú sobotu

Pánovo zostúpenie do ríše zosnulých

Čo sa to deje? Aké je dnes veľké ticho na zemi! Veľké ticho a osamelosť. Veľké ticho, lebo Kráľ’ spí. Zem sa zľakla a zatíchla, lebo Boh v tele zaspal a zobudil tých, čo spali od vekov. Boh v tele zomrel a otriasol ríšou zosnulých.

Isto ide hľadať’ prvého otca ako stratenú ovcu. Určite chce navštíviť tých, čo sedia vo tme a v tôni smrti. Áno, Boh a jeho Syn idú vyslobodiť z múk uväzneného Adama a s ním uväznenú Evu.

Pán k nim prišiel s víťaznou zbraňou kríža v náručí. Len čo ho zbadal prvý otec Adam, od úžasu sa bil do pŕs a zavolal na všetkých: „Môj Pán so všetkými.“ A Kristus odpovedá Adamovi: „I s duchom tvojím.“ Berie ho za ruku, budí ho a hovorí: „Prebuď sa, ty, čo spíš, vstaň z mŕtvych a zažiari ti Kristus.

Rozkazujem ti: Prebuď sa, ty, čo spíš! Veď som ťa nestvoril na to, aby si bol uväznený v podsvetí. Vstaň z mŕtvych; ja som život tých, čo zomreli. Vstaň, dielo mojich rúk! Vstaň, moja podoba, stvorená na môj obraz! Vstaň, vyjdime stadiaľto! Veď ty si vo mne a ja v tebe; sme jedna a nerozdielna prirodzenosť.

Pre teba som sa ja, tvoj Boh, stal tvojím synom. Pre teba som si ja, tvoj Pán, vzal tvoju prirodzenosť sluhu. Pre teba som ja, čo som nad nebesiami, prišiel na zem, ba zostúpil som do podsvetia. Pre teba, človeka, stal som sa človekom, ktorému niet pomoci; moje lôžko je medzi mŕtvymi. Pre teba, čo si odišiel zo záhrady, v záhrade som bol vydaný Židom a v záhrade som bol ukrižovaný.

Pozri na sliny na mojej tvári, ktoré som prijal pre teba, aby som ti vrátil prvotný život. Pozri, ako ma bili po tvári; zniesol som to, aby som obnovil tvoju znetvorenú tvár podľa svojho obrazu. Pozri sa na môj zbičovaný chrbát, na rany, ktoré som prijal, aby som odstránil bremeno tvojich hriechov, ktoré zaťažovali tvoj chrbát. Pozri na moje ruky, pre teba klincami pevne pribité k drevu, lebo ty si kedysi siahol rukou po strome zla.

Zaspal som na kríži a kopija prenikla do môjho boku, lebo ty si zaspal v raji a z tvojho boku vzišla Eva. Môj bok zahojil ranu tvojho boku. Môj spánok ťa vyvedie zo spánku v ríši smrti. Moja kopija odrazila kopiju namierenú proti tebe.

 Vstaň, poďme stadiaľto. Nepriateľ ťa vylákal z rajskej krajiny a ja ti dám miesto už nie v raji, ale na nebeskom tróne. On ti zahatal obrazný strom života, ale ja, ktorý som sám život, spojil som sa s tebou. Ustanovil som cherubov, aby ťa strážili ako sluhovia; teraz urobím, že sa ti budú klaňať, akoby si bol Boh.

Nebeský trón je prihotovený, nosiči ochotní a prichystaní, svadobná komnata zariadená, jedlá pripravené, večné stánky a príbytky vyzdobené, pokladnice otvorené a nebeské kráľovstvo je od vekov pripravené.“
 

 zdroj: Liturgia hodín


VEĽKÝ PIATOK - SLÁVENIE UTRPENIA A SMRTI PÁNA
(aký je to deň...)

1. V tento deň. keď "bol obetovaný Kristus. náš veľkonočný Baránok",  Cirkev rozjíma o umučení a smrti svojho Pána a Ženícha a uctieva kríž, a tak si pripomína svoj pôvod z boku Krista spiaceho na kríži a prosí za spásu celého sveta.

2. Cirkev v tento deň podľa pradávnej tradície neslávi Eucharistiu:

sväté prijímanie sa veriacim dáva jedine v slávení Pánovho umučenia a smrti: chorým, ktorí sa nemôžu zúastniť na tomto sláveni  možno zaniesť sväté prijímanie v ktorúkoľvek hodinu dňa.

3. Piatok Pánovho umučenia a Smrti je deň pokánia záväzného v celej Cirkvi: vtedv sa zdržiavame mäsitého pokrmu a zachováme pôst.

4. V tento deň sa zakazuje slávenie sviatosti okrem sviatosti pokánia a pomazania chorých. Pohrebné obrady nech sa slávia bez spevu a bez zvuku organa a zvonov.

Liturgia Veľkého piatku pozostáva z troch častí. Každá z nich má svoj osobitný ráz: bohoslužba slova, poklona svätému krížu a sväté prijímanie.

Najpôvodnejším prvkom dnešného slávenia je liturgia slova, ktorá má znaky starej rímskej liturgie: čítanie spev: čítanie - spev; evanjelium - homília modlitba.
Poklona svätému krížu je starý jeruzalemský zvyk. Tam na Veľký piatok kráčali všetci v hlbokom mlčaní pred krížom. dotýkali sa ho a bozkávali ho. Tak o lom podáva správu pútnika Silvia Etéria (okolo roku 400). Z Jeruzalema sa toto uctenie kríža rozšírilo na východ a napokon na západ.
Sväté prijímanie bolo v starej Cirkvi v 7. a 8. storočí fakultatívne. Od 8. storočia do 11. storočia záväzné. od 12. storočia postupne prestávalo.

V Uhorsku holo prijímanie až do roku 1632. Misál Pia V. nemá síce priamy zákaz, ale predpokladá len prijímanie celebranta. Pápež Pius XII. roku 955 znova umožnil, ba odporúča sväté prijímanie na Veľký piatok.

Je to vznešený postup: najprv vidíme trpiaceho Krista a rozjímame o ňom. potom si uctíme kríž. dotýkame Sa Kristových rán a napokon prijímame ukrižovaného a vzkrieseného Pána.

zdroj: MALÝ, V.  VEĽKÝ TÝŽDEŇ A VEĽKONOČNÉ TROJDNIE. Trnava: Spolok sv. Vojtecha, 1996. s. 105


ZELENÝ ŠTVRTOK
(večerná omša na pamiatku Pánovej večere)

Svätou omšou slávenou vo večerných hodinách na Zelený štvrtok Cirkev vstupuje do veľkonočného trojdnia a spomína na tú Poslednú večeru, prl ktorej Pán Ježiš v  tú noc, keď bol zradený. v bezhraničnej láske k svojim, čo boli vo svete. obetoval Bohu Otcovi svoje telo a krv pod spôsobmi chleba a vína, podal ich apoštolom. aby jedli. a prikázal. 

V terajšej liturgii sa slávenie Veľkého piatku začína už večer Zeleného štvrtku. Umývanie nôh učeníkom, ustanovenie Eucharistie pri Poslednej večeri, Ježišova modlitba na Olivovej hore v Getsemanskej záhrade a napokon jeho zajatie. sú hlavnými témami dnešného večera a noci. Správa o Poslednej večeri, o ustanovení Eucharistie, patrí u prvých troch evanjelistoch k stati o Ježišovom umučení a zmŕtvychvstaní. V slávení večere je zjavné, čo znamená

Ježišovo utrpenie. smrť a zmŕtvychvstanie pre neho samého i pre nás.Ježiš dáva svojim učeníkom chlieb a víno a hovorí: Toto je moje telo. ktoré sa obetuje za vás.. Toto je moja kry. ktorá sa vylieva za vás i za všetkých na odpustenie hriechov. Ohlasuje  svoju smrť a vysvetľuje jej  zmysel: za vás a za všetkých. Na pozadí starozákonných zmlúv. ktoré holi predobrazmi ustanovuje novú zmluvu. Jeho kry vyliata za nás je krvou novej a večnej ‚zmluvy. Takto vkladá do eucharistickej obety, ktorú dnes ustanovuje, svoju obetu na kríži. svoje zmŕtvychvstanie. svoje oslávené telo a svoju oslávenú krv, aby sme v omši zvestovali jeho smrť a vyznávali jeho zmŕtvychvstanie. kým nepríde V sláve.

 

zdroj: MALÝ, V.  VEĽKÝ TÝŽDEŇ A VEĽKONOČNÉ TROJDNIE. Trnava: Spolok sv. Vojtecha, 1996. s. 41


ZELENÝ ŠTVRTOK
(pôvod názvu, svätenie olejov)

Ľudový názov Zelený štvrtok bol prevzatý z germánského bohoslužobného názvoslovia (greinen - nariekať; Gründonnerstag). V starej Cirkvi v tento deň sa konalo zmierenie kajúcnikov. Biskup ich rozhrešil a prijal do spoločenstva veriacich. Bol to deň vzrušeného. ľútostivého, ale i radostného plaču. keď sa verejní hriešnici po dlhšom pokání mohli zúčastniť  na sviatostiach Cirkvi.

Možno však pripustif, že názov Zelený štvrtok má aj v terajšom slovnom znení svoje oprávnenie, azda vplyvom bohoslužobných výkladov. Poukazoval by na to latinský názov Dies viridium 4iže deň zelených ratolestí spojovaný s obradom zmierenia. Verejní hriešnicí sa podobali suchým ratolestim, ktoré sa dnes pokáním a rozhrešením zazelenali na strome. Na niektorých miestach sa používalo pri omši rúcho zelenej farby. Aj zvyk požívať v tento deň zeleniny podľa starozákonného obyčaja podporoval názov dňa.

Svätenie olejov. V biskupských katedrálnych kostoloch sa dnes svätia oleje. Zvyk svätiť oleje siaha do kresťanskæho staroveku. Sv. Bazil (t379) ho odvodzuje od apoštolov. Sv. Cyprián (t258) hovorí o svätení olejov pri omši. Z listu pápeža Leva Veľkého byzantskému cisárovi a z aktov toledskej synody (490) je jasné, že už v 5. stor. svätenie olejov bolo na Zelený štvrtok.
Svätia sa tieto oleje:

  • Krizma /na pomazanie po krste. na birmovanie (kde je  sviatostnou látkou), pri posviacke biskupov a kňazov, pri posviacke kostolov a oltárov/
  • olej katechumenov (na pomazanie pred krstom);
  • olej chorých (pre sviatoť pomazania chorých (aj tu je sviatostnou látkou).

Pre svoje blahodarné pósobenie olej je vo Svátom písme obrazom radosti, sily ducha. šťastia a pokoja. V Starom zákone olejom pomazávali kráľov a kňazov. ‘Pomazaný’ (Mesiáš, Christus) je potom titulom očakávaného Záchrancu na konci vekov. Ježiš vzťahuje na seba slová proroka “Pán ma pomazal” v nazaretskej synagóge. Ježišovi učeníci maju od Ježiša nielen meno “kresťania” (christiani + pomazaní), ale aj duchovné . pomazanie: prijali sme Kristovho Ducha a máme účasť na kráľovskom kňazstve.

zdroj: MALÝ, V.  VEĽKÝ TÝŽDEŇ A VEĽKONOČNÉ TROJDNIE. Trnava: Spolok sv. Vojtecha, 1996. 278 s.


Koncert Ján Pavol II.

má za cieľ svojím námetom a spracovaním  oživiť návštevu Svätého Otca z roku 1995 v Levoči. Spomienka na milovaného pápeža bude zároveň sprievodnou akciou tohtoročnej Levočskej púte 2017.

Vstupenky na koncert Ján Pavol II - spomienka na 1. slovanského pápeža,
ktorý sa uskutoční 28.júna 2017 o 18.00 hod na zimnom štadióne Poprad,
si môžete zakúpiť exkluzívne v sieti ticketportal.sk.
Cena lístkov sa začína
od 15.00 € pri LIMITOVANEJ AKCII 3+1.

*Pre farnosti je ponúknutá špeciálna zľava pri  kúpe minimálne 30 lístkov:*

1.kategória 25 €-zľava 15 €
2.kategória 24 €-zľava 14 €
3.kategória 23 €-zľava 13 €
4.kategória 22 €-zľava 12 €
5.kategória 21 €-zľava 11 €
6.kategória 20 €-zľava 10 €

Podľa predbežnej dohody s usporiadateľom koncertu, kňazi, ktorí prejavia záujem ísť  na koncert, budú mať lístok grátis. Viac informácií o podmienkach resp. zľavách na: platinex1@gmail.com
Kto by mal iné špeciálne požiadavky, môže kontaktovať priamo organizátora koncertu pána Igora Havrilu +421911589909.

Vždy nové informácie o koncerte, videopozvánku, audiopozvánku a plagáty nájdete na webe spišskej diecézy:
http://dieceza.kapitula.sk/?g=7&ext=11&val=523


Týmto Vás chceme informovať, že v budove kláštora minoritov v Levoči bol v septembri 2011 otvorený Útulok sv. Františka z Assisi.

Útulok sv. Františka poskytuje pomoc závislým jednotlivcom (alkoholikom, narkomanom, gamblerom...), ktorí sa nachádzajú v ťažkej životnej situácii z dôvodu straty domova. Klientmi zariadenia sú aj závislí jednotlivci pred nástupom na protialkoholické liečenie.

Pracovná terapia klientov je zameraná na získavanie a udržiavanie pracovných návykov. 

 Prezentácia tohto útulku je na internetovej stránke   www.utulok.wz.sk  

V súčasnosti má Útulok sv. Františka voľné kapacity pre umiestnenie osôb – mužov od 18 rokov.

Bližšie informácie o možnosti umiestnenia Vami navrhovanej osoby je možné konzultovať na: tel. 0915-886 637 – Ing. Jozef Pagáč. 

 


V sobotu 21. januára 2017 o 12.30 hod. sa uskutočnil hokejový charitatívny zápas kňazov Spišskej a Košickej diecézy,
ktorý sa odohral na Zimnom štadióne v Ružomberku.
Zápas sa uskutočnil pod záštitou spišského diecézneho biskupa Mons. Štefana Sečku.

záznam z hokejového zápasu si môžete pozrieť tu

 

  plagát - pozvánka  klik tu

 Vstupné bolo dobrovoľné a výťažok bol venovaný osobám
s autizmom SPOSA v Ružomberku
(Spoločnosť na pomoc osobám s autizmom).

plagát klik tu


Prajeme Vám milostiplný požehnaný Nový rok 2017 

  


Ešte raz o Tadeuszovi Zasepovi: Smrť očakával. Dvakrát si ju už vyskúšal

Bývalý rektor Katolíckej univerzity v Ružomberku prof. Tadeusz Zasepa často a rád navštevoval liptovskú kúpeľnú obec Lúčky, kde prichádzal naberať nové sily. Tam sa zoznámil s miestnym správcom farnosti Petrom Kvasňákom, spoznal bližšie tamojších obyvateľov a neskôr mu obec udelila čestné občianstvo. Tadeusz Zasepa si nielen Lúčanov získal svojím osobným príkladom v službe Bohu a blížnym, vraví katolícky kňaz Peter Kvasňák.  

Bol si dlhé roky veľmi blízkym priateľom profesora Tadeusza Zasępu. Ako ste si vybudovali tento vzťah?
Viem veľmi dobre opísať svoje osobné stretnutia s prof. Tadeuszom Zasepom – aj to prvé v našom živote 3. októbra 2008 v kúpeľoch Lúčky, ale aj to posledné 18. septembra 2016 o 15.00 hod. v Ružomberku... pokračovanie rozhovoru si môžete prečítať tu


 

Jubilejný rok sv. Martina

 

11. november 2016 - 11. november 2017

 

 

 

Mons. ThDr. Štefan Sečka, PhD.

spišský diecézny biskup

 

 

ODPUSTKY:

 APOŠTOLSKÁ PENITENCIÁRIA

Prot. N. 904/16/I

NAJDÔSTOJNEJŠÍ OTČE,

spišský biskup Štefan Sečka úctivo oznamuje: v roku 316 sa v Panónii pohanským rodičom narodil syn Martin. V Gálii bol povolaný k vojenskej jazde, ako katechumen si zaslúžil vidieť Krista odetého v jeho plášti, prijal krst, opustil zbrane a v blízkosti obyvateľov Ligugé viedol mníšsky život v kláštore, ktorý sám založil. Bol uvedený do kňazstva a vyvolený za biskupa v Tours. Ukázal sa ako vzor dobrého pastiera, zakladal ďalšie kláštory a farnosti na dedinách, vyučoval klérus a evanjelizoval roľníkov na vidieku. Napokon si ho v Candes v roku 397 povolal Pán. Na slávenie tejto spomienky, odo dňa 11. novembra 2016 až do dňa 11. novembra 2017, v celej Spišskej diecéze majú v úmysle vykonávať osobitné posvätné podujatia s tým cieľom, aby sa medzi veriacimi pozdvihla spásna úcta nebeského patróna svätého Martina a aby sa na jeho príhovor výraznejšie formoval ich život podľa evanjelia. Aby sa tým, ktorí sa na spomenutých sláveniach zúčastnia, ešte hojnejšie otvoril poklad Božej milosti, Najvznešenejší žiadateľ prosí pre toto jubileum dar odpustkov. A Boh etc.

Dňa 12. septembra 2016

APOŠTOLSKÁ PENITENCIÁRIA na základe špeciálneho mandátu Svätého Otca Františka udeľuje Jubilejný rok v Spišskej diecéze s pridanými plnomocnými odpustkami veriacim, ktorí ich v duchu pravého pokánia a vedení láskou, za obvyklých podmienok (sviatostné vyznanie hriechov, sväté prijímanie a modlitba na úmysel Najvyššieho Veľkňaza), môžu získať raz za deň, ako aj dušiam veriacich nachádzajúcim sa v očistci, ak so srdcom spojeným s duchovnými cieľmi Svätého roka milosrdenstva navštívia: spišský katedrálny chrám alebo iný kostol zasvätený úcte sv. Martina alebo akýkoľvek diecézny kostol formou putovania, tam sa nábožne zúčastnia na nejakom posvätnom obrade alebo nábožnom skutku, na prvý piatok ktoréhokoľvek mesiaca alebo krátko predtým určitý čas nábožne meditujú pri eucharistickej adorácii zakončiac Modlitbou Pána, Vyznaním viery a vzývaním Najsvätejšej Panny a sv. Martina. 

Nábožní veriaci, ktorým prekáža staroba alebo ťažká choroba, môžu získať úplné odpustky, ak sa odvrátia od náklonnosti k hriechu a vzbudia si úmysel a kde je to možné, tri obvyklé podmienky, najvhodnejšie pred nejakým svätým obrazom, duchovne spojení s jubilejnými sláveniami, recitujú vyššie uvedené prosby na mieste, kde sa pre tie prekážky zdržiavajú, pričom obetujú svoje bolesti alebo ťažkosti vlastného života. Preto, aby sa prístup k Božím milostiam na základe moci kľúčov Cirkvi stal ľahšie dostupným, táto Penitenciária žiada, aby kňazi, legitímne určení, veľkodušne vysluhovali sviatosť zmierenia a často prinášali Najsvätejšiu Eucharistiu chorým. 

Toto má byť platné pre Jubilejný rok svätého Martina v Spišskej diecéze. 

Opačné ustanovenia neprekážajú. 

Maurus kard. Piacenza, Veľký Penitenciár

Christophorus Nykiel, Regens

 

LITÁNIE K SV. MARTINOVI

Pane, zmiluj sa.

Pane, zmiluj sa.

Kriste, zmiluj sa.

Kriste, zmiluj sa.

Pane, zmiluj sa.

Pane, zmiluj sa.

Otec na nebesiach, Bože  zmiluj sa nad nami.

Syn, Vykupiteľ sveta, Bože zmiluj sa nad nami.

Duch Svätý, Bože   zmiluj sa nad nami.

Svätá Trojica, jeden Boh  zmiluj sa nad nami.

Svätý Martin oroduj za nás.

Odvážny muž oroduj za nás.

Štedrý Kristov vojak oroduj za nás.

Vnímavý k biede blížneho oroduj za nás.

Chudobný darca oroduj za nás.

Vzor skromnosti oroduj za nás.

Nepriateľ hriechu oroduj za nás.

Víťaz v pokušení oroduj za nás.

Bohatstvo chudobných oroduj za nás.

Povzbudenie utrápených oroduj za nás.

Nástroj v Božích rukách oroduj za nás.

Horlivý katechumen oroduj za nás.

Perla kňazov oroduj za nás.

Príkladný biskup oroduj za nás.

Radosť svätej Cirkvi oroduj za nás.

Nositeľ pokoja  oroduj za nás.

Tvorca porozumenia a jednoty oroduj za nás.

Svetlo pravdy pre blúdiacich oroduj za nás.

Neúnavný hlásateľ evanjelia oroduj za nás.

Obhajca apoštolskej viery oroduj za nás.

Muž mocný v slovách i činoch oroduj za nás.

Postrach démonov oroduj za nás.

Na príhovor svätého Martina  ochraňuj nás, Pane.

Od každého sebectva  ochraňuj nás, Pane.

Od ľahostajnej nevšímavosti ochraňuj nás, Pane.

Od lákavých pokušení ochraňuj nás, Pane.

Od povrchnej viery ochraňuj nás, Pane.

Od smútku a beznádeje ochraňuj nás, Pane.

Od strachu a rezignácie ochraňuj nás, Pane.

Od kompromisov so zlom ochraňuj nás, Pane.

Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, zľutuj sa nad nami, Pane.

Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, vyslyš náš, Pane.

Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, zmiluj sa nad nami.

Oroduj za nás, svätý Martin.

Aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.

Modlime sa: Všemohúci Bože, svätý Martin ťa oslávil

svojím životom i svojou smrťou;

aj v našich srdciach konaj divy svojej milosti,

aby nás ani smrť, ani život nemohli odlúčiť od tvojej lásky.

O to ťa prosíme skrze nášho Pána Ježiša Krista,

tvojho Syna, ktorý je Boh a s tebou žije a kraľuje

v jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov. Amen

 


Zosnulí z farnosti Lúčky – Kalameny, november 2015 / október 2016

„Odpočinutie večné daj im, ó Pane...

BOHUMIL ARGALÁŠ *20.02.1933 +20.12.2015 Kalameny

HELENA MICHALKOVÁ *27.10.1932 +21.12.2015 Lúčky

MARGITA MOČÁRYOVÁ *03.03.1930 +01.01.2016 Lúčky

ZDENKA BEDNÁRIKOVÁ *03.05.1932 +21.01.2016 Lúčky

ZUZANA HLBOČANOVÁ *21.10.1926 +24.01.2016 Lúčky

EVA KAPINOVÁ *03.03.1947 +31.01.2016 Kalameny

MILAN PECHO *27.11.1967 +27.02.2016 Lúčky

ANNA BUZÁKOVÁ *02.12.1927 +15.03.2016 Lúčky

JÁN BOBČEK *14.01.1956 +20.03.2016 Lúčky

FRANTIŠKA SÁLUSOVÁ *22.09.1925 +24.03.2016 Lúčky

JOZEFA MURÍNOVÁ *25.01.1923 +06.04.2016 Lúčky

ŠTEFAN MIŠÍK *27.08.1943 +06.04.2016 Lúčky

JOZEF TRNOVSKÝ *06.04.1932 +15.04.2016 Kalameny

BERNAT DORNÍK *29.04.1925 +21.04.2016 Lúčky

VLADIMÍR TRNOVSKÝ *27.02.1937 +23.04.2016 Lúčky

ANNA BURSOVÁ *08.07.1933 +03.05.2016 Lúčky

MÁRIA PŠENKOVÁ *01.02.1979 +04.05.2016 Lúčky

BERNARD ZACHAR *30.06.1930 +23.05.2016 Lúčky

ĽUDMILA VRZGULOVÁ *17.01.1923 +31.05.2016 Lúčky

MIROSLAV MESIAR *08.02.1952 +01.06.2016 Lúčky

ANTON TRNOVSKÝ *05.01.1942 +16.06.2016 Kalameny

MARGITA HAJASOVÁ *06.08.1932 +24.06.2016 Lúčky

EDUARD PŠENKO *29.11.1936 +29.06.2016 Lúčky

MÁRIA MOJŠOVÁ *25.06.1951 +18.07.2016 Lúčky

ALEXANDRA VOREKOVÁ *03.04.1969 +30.08.2016 Lúčky

VIKTÓRIA GRIEŠOVÁ *17.12.1942 +09.09.2016 Lúčky

prof. TADEUSZ ZASEPA  *23.04.1946 +18.06.2016 Ružomberok

HELENA PECHOVÁ *11.07.1940 +25.09.2016 Lúčky

PETER MOČÁRY *12.09.1960 +11.10.2016 Lúčky

TU MOŽEŠ BYŤ DNES AJ TY!

...a svetlo večné nech im svieti!“

 


 

 

 

Rozpis detských sv. omší – farnosť : Lúčky, Kalameny rok 2016

05.09.16 Začiatok školského roka
08.09.16 Ľudové misie
15.09.16 Sedembolestná Panna Mária
22.09.16 Zmysly (ruka)
29.09.16 Anjeli
13.10.16 Ruženec
20.10.16 Úcta k starším
27.10.16 Misie
03.11.16 sv. Huberta
10.11.16 Zosnulý
17.11.16 Sv. Alžbeta - charita
24.11.16 Kristus Kráľ
08.12.16 Nepoškvrnené počatie Panny Márie
15.12.16 Advent 

 

 


 

 

Ďakujem Vám... Ďakujeme Nebeskému Otcovi za Vás.

Ostanete navždy hlboko zapísaný v našich srdciach!

Ružomberský hlas 17:48: ZOMREL JEDEN Z NAJVÝZNAMNEJŠÍCH ĽUDÍ, AKÍ V RUŽOMBERKU PÔSOBILI

TKKBS 16:41: Úmrtie: Vo veku 70 rokov bývalý rektor Katolíckej univerzity v Ružomberku

 Vatikánsky rozhlas 16:00: Vo veku 70 rokov zomrel prof. Tadeusz Zasępa

Aktuality.sk 15:44: Zomrel Tadeusz Zasepa, bývalý rektor Katolíckej univerzity v Ružomberku

 Odočinutie večné daj mu, ó Pane, a svetlo večné nech mu svieti!


 MISIE SA SKONČILI...

 

Spoločné foto kňazov s misionármi pri misijnom kríži po skončení misií 11.09.2016

zľava: Peter Olekšák, Jaroslav Humenný, Martin Zanovit, Michal Zamkovský, Peter Kvasňák, Vladislav Saniga, Vincent Dorník, Martin Mojžiš.

Pátri redemptoristi viedli ľudové miesie vo farnosti Lúčky na Liptove
P:3, 12. 09. 2016 12:01, DOM

Lúčky 12. septembra (TK KBS) Po desiatich rokoch sa vo farnosti  Lúčky na Liptove uskutočnili ľudové misie pod vedením misionárov pátrov redemptoristov. Misie sa začali úvodnou svätou omšou v piatok 3. septembra 2016 a vyvrcholili slávnostnou záverečnou odpustovou sv. omšou z titulu Povýšenia sv. Kríža vo farskom kostole v nedeľu 11. septembra 2016, kedy bol požehnaný aj misijný kríž. Počas ôsmich dní boli denneé sväté omše s katechézami vo farskom kostole v Lúčkach a filiálnom Kostole sv. Petra a Pavla v Kalamenoch.

Misionársky tím na čele s P. Michalom Zamkovským mal osobitné stretnutie s mládežou, ženami a mužmi vo farskom kostole a so žiakmi a pedagógmi v základnej a s deťmi v materskej škole v Lúčkach. Stretnutia s deťmi, žiakmi a mládežou boli obohatené o program, ktorý si pripravil tím misijného spoločenstva Rieka života. Misionári navštívili i chorých vo farnosti, vyslúžili sviatosť pomazania chorých a za ich prítomnosti si manželia farnosti obnovili manželské sľuby. Misie, ktoré sa uskutočnili v Mimoriadnom Svätom roku milosrdenstva označil P. Zamkovský CSsR „ako čas amnestie, otvorených dverí do neba.“

TK KBS informoval Peter Kvasňák


( TK KBS, pkv; ml ) 20160912019

zdroj: tkkbsprogram z uskutočnených misií (v ktorom boli dolpnené sv. omše v Kalamenoch) si môžete pozrieť tu

 

Správa z uskutočnených misií vo farnosti

 

farsky kostol Povysenia sv. Kriza

Po 10 rokoch bola opäť farnosť  Lúčky s filiálkou Kalameny naplnená radostným očakávaním ľudových misií pod vedením misionárov redemptoristov, ktorí prijali pozvanie správcu farnosti Vdp. Petra Kvasňáka. Ľudové misie vo farnosti Lúčky sa začali 3. septembra 2016 a vyvrcholia po 8 dňoch slávnostnou záverečnou odpustovou sv. omšou z titulu Povýšenia sv. Kríža v nedeľu 11. septembra 2016 o 10.00 hod.

1 deň (3.9.2016)

V sobotu  sa od 17-tej hodiny začal postupne zapĺňať farský kostol Povýšenia sv. Kríža veriacimi farnosti (z Lúčok i Kalamien). Pred vstupom do kostola miestny správca farnosti Vdp. Peter Kvasňák neoficiálne privítal misionára P. Michala Zamkovského, Misionára Milosrdenstva, nasledovala slávnostná procesia. Po privítaní správcu farnosti sa odovzdaním  kňazskej štóly uskutočnilo symbolické odovzdanie duchovnej správy celej farnosti do rúk misionárov.

privitanie pred kostolom

V príhovore v rámci úvodnej sv. omše P. Zamkovský poukázal na Rok Milosrdenstva a milosti misií práve v tomto roku. Vyzval veriacich k slobode, oslobodeniu sa od pripútania k hmotnému i k ľuďom, využitiu milostivého času misií.

2. deň (4.9.2016)

Program misií pokračoval v nedeľu sv. omšami vo farskom i filiálnom Kostole sv. Petra a Pavla v Kalamenoch. Popoludní sa vo farskom kostole uskutočnilo stretnutie žien, ktoré viedol P. Zamkovský. V príhovore poukázal na hodnotu, dôstojnosť a krásu každej ženy. Vyzval všetky ženy (ktorých účasť na katechéze bola vo veľkom počte), aby ako milované Božie deti aj ony  priniesli domov úsmev a šírili ho ďalej.

katecheza pre zeny

3.deň (5.9.2016)

V pondelok ráno začali žiaci, pedagogický zbor a zamestnanci ZŠ v Lúčkach nový školský rok sv. omšou spolu s pátrami redemptoristami vo farskom kostole vzývaním Ducha svätého.

prihovor k ziakom

Večer boli sv. omše s príhovormi na tému:  Hriech a obrátenie. Po večernej sv. omši bola katechéza pre mužov, ktorá bola zameraná na  úctu k sebe, žene a k rodine, dôstojnosť muža a otcovstvo.

katecheza pre muzov

4.deň (6.9.2016)

V utorok boli pri sv. omšiach na Lúčkach príhovory na tému:  Spoveď, smrť a súd. V Kalamenoch počas príhovoru na sv. omši o 17.30 hod. P. Zamkovský veriacich vyzval., aby tak, ako v podobenstve o múdrych pannách,  sme aj my boli na správnom mieste. „Ženích prichádza, vyjdite mu v ústrety!“  Aj cez misie prichádza Boh, uskutočňuje sa súd. Ale Boh cez spoveď neodsudzuje. Misie sú čas amnestie, otvorených dverí. Nevieme, kedy príde posledný deň. Smrť si nevyberá. Podstatné je, aby sme boli pripravení, ak príde ženích. Neodkladajme spoveď. Kde je strom naklonený, tam aj padá… Je možnosť aj večného zatratenia, ak sa človek odvráti od Boha. Boh netvorí peklo, Boh netvorí nič zlé. To človek zatvára dvere zvnútra. Každý má možnosť zachrániť sa. Boh dáva možnosť, milosť každému.

organista a miestny spevycky zbor

5.deň (7.9.2016)

V stredu dopoludnia navštívili pátri redemptoristi spolu s mladými členmi spoločenstva Rieka Života žiakov Základnej školy v Lúčkach. Popoludní misijný tím navštívil miestnu materskú škôlku.

na navsteve v zakladnej skole

na návšteve v základnej škole

pri lucanskom vodopade

tím misijného spoločenstva Rieka života

 katecheza pre zeny (2)  

katechéza pre ženy

   P. Martin hra na lucanskom organe

P. Martin Zanovit CSsR

prihovor k ziakom pri sv.omsi na uvod sk.roka  

sv. omša pri slávnostnom otvorení šk. roka

foto: S. Svoboda

zroj: http://redemptoristi.sk/

 

 

Pozývame Vás na misie v našej farnosti

 Lúčky od 03. 09. do 11. 09. 2016

 

  

 Priebežný program, ktorý bude doplnený o sv.omše v Kalamenoch si môžete pozrieť aj tu

 

 

 

Misie vo farnosti – to je čas, keď môžeš urobiť niečo pre svoj vzťah k Bohu, pre svoju večnosť.
V mene Kristovom prosíme každú rodinu,
každého farníka:
Neodmietni toto pozvanie.

 

  Váš duchovný otec a pátri misionári

 

 

 

 


 Poďakovanie Pôstna krabička pre Afriku 2016


Slovenská katolícka charita (SKCH) ďakuje všetkým darcom, ktorí sa rozhodli zapojiť do celoslovenskej zbierky Pôstna krabička pre Afriku 2016. Aj vďaka vám sa podarilo k dátumu 30. jún 2016 vyzbierať viac ako 181 tisíc eur. Z tejto sumy SKCH už podporila fungovanie Centra Nepoškvrneného Srdca Panny Márie v Ugande, ako aj ďalšie projekty v krajinách subsaharskej Afriky. V Rwande sa vďaka pomoci slovenských dobrovoľníkov a bratov Pallotínov podarilo dobudovať a otvoriť Kultúrne centrum sv. Vincenta, ktoré je určené pre siroty a deti z chudobných rodín, ktoré by si nemohli dovoliť chodiť do súkromnej materskej školy.
Viac sa o projektoch SKCH a činnosti dobrovoľníkov sa dočítate aj v aktuálnom vydaní Katolíckych novín.
Zbierku Pôstna krabička pre Afriku 2016 je možné finančne podporiť aj naďalej, a to až do konca roku 2016. Viac informácií www.charita.sk

Ďakujeme za Vašu štedrosť a otvorené srdce pre potreby tých najzraniteľnejších.

Slovenská katolícka charita
 


 

Mimoriadny Svätý rok milosrdenstva

8.12.2015 - 20.11.2016

 

Misericordiae vultus

bula, ktorou sa vyhlasuje mimoriadny Svätý rok milosrdenstva

 

 

List Svätého Otca Františka,
ktorým sa udeľujú odpustky
pri príležitosti mimoriadneho Svätého roku milosrdenstva

 

Spišský biskup Štefan Sečka určil kostoly,
v ktorých bude otvorená svätá brána

 

Modlitba na mimoriadny Svätý rok milosrdenstva

Pane Ježišu Kriste,
ty si nás učil, aby sme boli milosrdní ako nebeský Otec,
a povedal si nám, že kto vidí teba, vidí jeho.
Ukáž nám svoju tvár a budeme spasení.
Tvoj pohľad plný lásky oslobodil Zacheja a Matúša z otroctva peňazí;
cudzoložnicu a Magdalénu od hľadania šťastia iba v stvorení;
dojal Petra k slzám po zrade
a zaistil raj kajúcemu lotrovi.
Daj nám tak počúvať slová, ktoré si povedal Samaritánke,
akoby si ich hovoril každému z nás: „Keby si poznala Boží dar.”
 
Ty si viditeľnou tvárou neviditeľného Otca,
Boha, ktorý prejavuje svoju všemohúcnosť
najmä cez odpustenie a milosrdenstvo:
daj, aby Cirkev bola vo svete viditeľnou tvárou teba, svojho Pána,
vzkrieseného a osláveného.
Prial si si, aby tvoji služobníci boli tiež zaodetí slabosťou,
a mali tak správne spolucítenie s tými, čo sú v nevedomosti a omyle:
daj, aby sa každý, kto za niektorým z nich príde, cítil očakávaný,
milovaný a zahrnutý Božím odpustením.
 
Zošli svojho Ducha a všetkých nás posväť jeho pomazaním,
aby jubileum milosrdenstva bolo rokom Pánovej milosti
a aby tvoja Cirkev mohla s novým nadšením
prinášať chudobným dobrú zvesť,
zajatým a utláčaným zvestovať slobodu
a slepým prinavrátiť zrak.
 
Na príhovor Panny Márie, Matky milosrdenstva, prosíme o to teba,
ktorý žiješ a kraľuješ s Otcom a Duchom Svätým na veky vekov.
Amen.

 

zdroj: TKKBS a KBS

 


Zomrela slovenská misionárka Veronika Terézia Racková SSpS

Bratislava 20. mája (TK KBS) Slovenská misionárka Veronika Terézia Racková SSpS, ktorá pôsobila ako lekárka v Južnom Sudáne, dnes zomrela v nemocnici v Keni. TK KBS to potvrdila provinciálna predstavená Misijnej kongregácie služobníc Ducha Svätého sr. Lucia Slušná. Čas pohrebných obradov zatiaľ nie je známy

Sr. Veronika Terézia Racková pracovala ako vedúca zdravotného strediska sv. Bakhity v meste Yei v Južnom Sudáne. V pondelok 16. mája sa jej autom hodinu po polnoci sa stalo terčom streľby ozbrojencov. Vracala sa domov po odvoze pacienta do inej nemocnice. Pri útoku ju postrelili. Podľa lokálnych médií boli ako páchatelia činu zadržaní traja vojaci z armádnej jednotky tzv. „Joint Operation Unit“, rozmiestnenej v oblasti na zaistenie bezpečnosti civilistov počas noci. Absolvovala sériu operácii v miestnej nemocnici v Južnom Sudáne a v Keni.    Viac sa dočítate tu

zdroj: TKKBS

Rozhovor so sr. Veronikou, ktorý poskytla pre Hlasy z domova a z misií, si môžete prečítať tu (zdroj TKKBS)

 O slovenskej misionárke Veronike Terézii Rackovej (zdroj Wikipédia)

  


Prof. Tadeusz Zasępa, PhD.

(* 23. apríl 1946, Radziechowice, Poľsko)
 katolícky kňaz,  vysokoškolský učiteľ 
a publicista zaoberajúci sa teóriou masmediálnej komunikácie,
čestný občan mesta Ružomberok a našej obce Lúčky

sa dožíva 70 rokov

 

 Naše prianie pre Vdp. Tadeusza Zasępu:

 

V mimoriadnom  Svätom roku Božieho milosrdenstva
  ďakujeme Pánu Bohu za Vás,
ste pre nás veľkým darom.
Zo srdca Vám v modlitbách vyprosujeme veľa Božích milostí,
prajeme hojnosť zdravia, pokoja a radosti
do ďaľších rokov života.

Tešíme sa na stretnutie s Vami!

 

S láskou a úctou veriaci z Lúčok a Kalamien
so svojim duchovných otcom Vdp. Petrom Kvasňákom

 

 

Pri tejto príležitosti Vás všetkých srdečne pozývam  v nedeľu 24. apríla o 9.30 h
do farského kostola Povýšenia sv. Kríža v Lúčkach,
kde bude slúžená  slávnostná sv. omša s účasťou Vdp. Tadeusza Zasępu.
Zároveň bude predstavená kniha z názvom "Sám, aby iní neboli sami I." diel ...    

                                                               
Peter Kvasňák, správca farnosti

 

foto zdroj: internet


 

Program vizitácie farnosti Lúčky-filiálky Kalameny 12.04.2016

13.00 hod. - návšteva jedného chorého. (Kalameny)
13.30 hod. - stretnutie s Vdp. Vincentom Dorníkom. (doma, alebo na fare Lúčky)
14.00 hod. - návšteva ZŠ a stretnutie s vedením školy. (Lúčky)
15.00 hod. - modlitby Božieho Milosrdenstva. (kostol Lúčky)
15.20 hod.- stretnutie s predstaviteľmi spolkov, združení, hnutí spoločenstiev.
                   (kostol, alebo fara Lúčky)
16.00 hod.- stretnutie so starostami obce na Obecnom úrade. (Lúčky)
17.00 hod.- stretnutie s Hospodárskou a Pastoračnou radou farnosti. (fara Lúčky)
18.00 hod.- svätá omša vo farskom kostole Povýšenia svätého Kríža. (Lúčky)
                   po sv. omši stretnutie s veriacimi v kostole. (Lúčky)
                           

                                                                                       Peter Kvasňák
                                                                                       správca farnosti


 

ALELUJA RADUJME SA!

PÁN JEŽIŠ VSTAL ZMŔTVYCH!

ON NAOZAJ VSTAL ZMŔTVYCH!

 


Milovaní bratia a sestry!

V tomto roku vo februári si pripomíname 95 rokov od biskupskej vysviacky prvých slovenských biskupov: Karola Kmeťka pre Nitru, Mariána Blahu pre Banskú Bystricu a Jána Vojtaššáka pre spišskú diecézu. Spišská diecéza dostala v osobe otca biskupa Jána Vojtaššáka veľký dar, za ktorý chceme Bohu ďakovať.

Všetkých pozývame na najbližšie slávnosti:

13. februára 2016 - Zákamenné - 95. výročie biskupskej vysviacky Božieho sluhu biskupa Jána Vojtaššáka

14.30 – modlitba posvätného ruženca

15.00 - svätá omša

Po svätej omši - modlitba pri hrobe

27. februára 2016 - Spišská Kapitula - 95 rokov od prevzatia správy Spišskej diecézy otcom biskupom Jánom

10.00 - krížová cesta s myšlienkami otca biskupa Jána

10.30 - svätá omša

11.30 - prehliadka biskupského úradu

Tešíme sa na stretnutie s vami. 

Plagát pamätné dni biskupa Vojtaššáka

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ružomberok

19. 1. Farský kostol sv. Ondreja

9,00 – príchod relikvií, slávnostný sprievod, svätá omša

10,30 – možnosť uctenia relikvií, program žiakov a študentov CZŠ, SZŠ a cirkevného gymnázia

12,00   – požehnanie „ružových krov sv. Terézie“, a pamätných tabuliek, ktoré budú zasadené na pamiatku prítomností jej relikvií pri farskom kostole, kostole v Baničnom a pri kaplnke na Klačne

12,30   – eucharistická poklona

14,30   – čas na osobnú modlitbu a uctievanie relikvií

16,00   – Svätá omša: hl. celebrant J. Ex. Mons. Štefan Sečka, spišský diecézny biskup

17,30   – modlitby chvál, vďaky a prosieb s možnosťou uctenia relikvií

18,30   – príhovor a slávnostná rozlúčka s relikviami sv. Terézie

19,00   – slávnostný prenos relikvií cez Námestie A. Hlinku do kaplnky Komunity sestier Satmárok

Počas celého dňa okrem času sv. omší bude vo farskom kostole možnosť pristúpiť ku svätej spovedi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prajeme Vám požehnaný Nový rok i celý rok 2016.

Nech je pre Vás

v Mimoriadnom svätom roku milosrdenstva rokom milostí.

 


... aj takto sme prežívali sviatok Svätej rodiny vo farskom kostole Povýšenia svätého Kríža v Lúčkach - chcem sa veľmi pekne poďakovať všetkým účinkujúcim, ale aj všetkým veriacim za ich povzbudenie a že sa snažíme žiť aj ako jedná "farská" rodina...  Peter Kvasňák, správca farnosti

 

Prajeme Vám milostiplné požehnané Vianočné sviatky

 

Betlehem Lúčky

 

 

Betlehem Kalameny

 

prianie - pieseň pre všetkých...

   


 


 

Pozvánka na zasadnutie Farskej pastoračnej rady

Pozvánka na zasadnutie Farskej hospodárskej rady

 

 Zosnulí z farnosti Lúčky – Kalameny, november 2014 / október 2015

 

Veronika Trnovská nar.11.03.1953             +15.11.2014 Lúčky

Helena Jurečková nar.29.09.1950               +26.11.2014 Kalameny

Anna Mrvová nar.13.08.1951                      +26.11.2014 Lúčky

Veronika Senková nar.09.12.1927              +03.12.2014 Kalameny

Anna Feherpatakyová nar.23.09.1928        +10.12.2014 Lúčky

Vilma Šimúnová nar.05.02.1928                 +10.12.2014 Lúčky

Bernard Horváth nar.08.11.1934                +23.12.2014 Lúčky

Jaroslav Pecho nar.11.01.1953                   +31.12.2014 Lúčky

Mikuláš Murín nar.11.11.1921                    +04.01.2015 Lúčky

Emanuel Zachar nar.24.03.1933                 +13.01.2015 Lúčky

Margita Murínová nar.22.08.1926              +15.01.2015 Lúčky

Emília Trnovská nar.14.09.1921                 +18.01.2015 Kalameny

Mária Pažítková nar.04.09.1925                +21.01.2015 Lúčky

Ľudmila Lovichová nar.23.11.1931            +28.01.2015 Kalameny

Irena Kosturíková nar.31.03.1931             +04.02.2015 Lúčky

Ondrej Moravčík nar.30.10.1946               +10.02.2015 Lúčky

Ján Pažítka nar.29.07.1956                        +03.03.2015 Lúčky

Helena Svobodová nar.13.03.1931           +06.03.2015 Lúčky

Vilma Hajasová nar.17.09.1931                +05.04.2015 Lúčky

Jozef Kováčik nar.05.03.1948                   +06.04.2015 Lúčky

Jozef Bednárik nar.20.06.1927                   +13.04.2015 Lúčky

Helena Ševcová nar.26.04.1940                +13.05.2015 Lúčky

Ladislav Frimer nar.18.01.1955                 +27.05.2015 Lúčky

Erik Špirko nar.21.06.1975                         +07.06.2015 Lúčky

Mária Horvátová nar.29.08.1919                +11.06.2015 Lúčky

Ján Ráhl nar.06.09.1942                              +15.06.2015 Lúčky

Ivan Vierik nar.02.09.1972                           +03.07.2015 Lúčky

Mária Graňáková nar.07.03.1963               +25.09.2015 Lúčky

Štefan Močáry nar.26.12.1954                    +01.10.2015 Lúčky

Olina Baďová nar.05.08.1944                     +10.10.2015 Žilina

Stanislav Ferletjak nar.03.04.1955             +20.10.2015 Lúčky

Jaromír Chovan nar.25.03.1935                 +20.10.2015 Kalameny

Edita Šípošová nar.30.01.1944                   +29.10.2015 Lúčky

 

Odpočinutie večné, daj im Pane...


Do kín vstupuje dokument o kňazovi Antonovi Srholcovi 

11.10.2015 o 18.00 kino Nicolaus v Lipt. Mikuláši                                                             

14.10.2015 o 19.00 kino Kultúra v Ružomberku

 

http://www.teraz.sk/kultura/do-kin-vstupuje-dokument-o-antonovi-srh/159062-clanok.html

 


Modlitba posvätného ruženca v mesiaci október - Lúčky- klik tu

Termíny detských svätých omší vo štvrtky v r. 2015 - klik tu

viac info tu


 

 


Lúčky majú šancu získať titul Dedina roka

 

 

hlasovať môžete tu

 

 

Pomôžete?

 

 

 

 

 


 

Aktuálny zoznam členov ružencového bratstva - Lúčky

ruže č. 1 - 4      ruže č. 5 - 8     ruže č. 9 - 12    ruže č. 13 - 16

 


V mesiaci máj sa denne modlíme Loretánske litánie

15 minút pred sv. omšou (mimo soboty a nedele)

LoretoLoreto – pôvodne vrch v neobývanom kraji Talianska (kraj Picénum, 24 km od Ancony). Rástol na ňom divý vavrín, vytvárajúci vavrínový háj. Vavrín je po latinsky „laurea“. Vrch s vavrínovým hájom bol majetkom panej, nazývanej Laureta. Aj z jej mena, napokon s tým istým základom ako „lauretum“, mohol vzniknúť názov mesta. Z latinského „Lauretum-Laureta“ je ľudové Loreto, najprv názov hája, neskôr mesta.

Už okolo r. 1100 bol v Lorete mariánsky chrám, ktorý sa stal vyhľadávaným pútnickým miestom. V r. 1204 preniesli do Loreta z Trsatu v Dalmácii zázračný mariánsky obraz, portrét Božej Matky, a nazaretský domček.

Podľa J. Kútnika Šmálova (Litánie Loretánske) prvá písomná správa o prenesení posvätného nazaretského domčeka je až z r. 1465-1473. Pripisuje sa Petrovi Teramanovi, duchovnému správcovi loretánskej pútnickej svätyne. Odvoláva sa v nej na starú miestnu tradíciu. Tak vlastne legendárnosťou nahrádza historickosť.

Na vzniku loretánskej „Santa casa“ mali účasť tri faktory: túžba po relikviách po Panne Márii, legendy o nich a snaha nájsť predmet na skonkretizovanie kultu Panny Márie. Ako sa stavali betlehemy, krížové cesty, kalvárie, tak sa postavil aj nazaretský domček Svätej Rodiny, aby sa okolo neho sústreďoval mariánsky kult. Teda Loreto ako historický fakt (staré mariánske pútnické miesto) treba rozlišovať od Loreta ako legendy („Santa casa“). Tu treba poznamenať, že františkán Prosper Viand ju v r. 1938 archeologicky preskúmal a skonštatoval, že nemôže byť pôvodným nazaretským domčekom. Loreto ako legenda bolo iba vonkajším podnetom pre vnútorný zážitok.

To, čo Loreto predstavuje nábožensky, je fakt viery vo Vtelenie Božieho Slova a v Božie materstvo Panny Márie. A tento fakt sa ani priamo, ani nepriamo neviaže na nijakú stavebnú pamiatku, aj keby bola dokázateľne autentická. Nie je podmienený nijakou relikviou ani nie je od nej závislý, aby stál alebo padol podľa toho, či relikvia je, alebo nie je autentická. Pravosť relikvie je otázka histórie a archeológie, nie viery.

Dnes kaplnka stojí uprostred veľkej baziliky, s výstavbou ktorej sa začalo v roku 1476. Mramorové obloženie okolo Svätého domu nahradilo jednoduché tehlové steny, vymurované ľuďmi z obce Recanati (zač. 14. st.).

Čierna socha Panny Márie bola vyrezaná podľa návrhu E. Quatriniho v r. 1922 L. Celanim z libanonského dreva, pochádzajúceho z Vatikánskych záhrad. Nahradila tak pôvodnú sochu zničenú pri požiari v r. 1921. Čierna Madona je zaodetá do nádherného rúcha, matka aj dieťa majú na hlave koruny.

Interiér baziliky je v tvare latinského kríža (93 x 60 metrov). Má hlavnú loď a dve bočné, ktoré sú od nej oddelené 12 stĺpmi. „Srdcom“ interiéru je Svätý dom.

Vo výklenkoch baziliky sú kaplnky jednotlivých národov s prekrásnymi freskami. Slovanská kaplnka predstavuje maľby Biagio Biagettiho, zobrazujúce výjavy zo života sv. Cyrila a Metoda, apoštolov slovanských národov.

V roku 1554 prišli do Loreta jezuiti, ktorí horlivo šírili úctu k Svätému domu a už skôr jestvujúce loretánske litánie. Vďaka nim vznikli v mnohých krajinách napodobneniny loretánskej kaplnky (Loreta) s vlastnými púťami. Na Slovensku je to Bratislava (2), Kremnica, Levoča, Nitra, Prešov, Skalica a Žilina.

V priebehu storočí sa Loreto stalo obľúbeným cieľom pútnikov. Známymi pútnikmi boli napr. básnik Torquato Tasso, filozof René Descartes a pápež Pius IX., ktorý tu putoval z vďačnosti, že bol vyliečený z epilepsie a mohol prijať kňazské svätenie. Pápež Ján XXIII. putoval do Loreta 4. októbra 1962. Na púť do Loreta prišiel 8. septembra 1979 aj pápež Ján Pavol II.

Svätá Rodina z Nazareta je vzorom a strážcom všetkých kresťanských rodín. Preto vzývajú Pannu z Loreta ako patrónku svojich rodín a domovov.

Loreto sa v priebehu stáročí stalo obľúbeným pútnickým miestom, ktoré navštevujú milióny pútnikov z celého sveta. Svätý dom ako významná relikvia je pre pútnika príležitosťou i poznaním meditovať o jej hlbokých biblicko-teologických posolstvách, zameraných na tajomstvo vtelenia a zvestovania spásy ľudstva.

Zdroj: Slovo 02/2006
Autor: PaedDr. František Dancák

Pôvod Loretánskych litánií

Pápeži a cirkevní hodnostári, cisári a králi navštevovali toto posvätné miesto, aby Pannu Máriu obdarovali a vyprosili si od nej dary potrebných milostí. Boli tu aj umelci ako Michelangelo a Mozart, vedci Galileo Galilei a Descartes, ale aj objavitelia, ako Krištof Kolumbus, tí všetci si pred obrazom Panny Márie pokorne pokľakli a pomodlili sa svoje Zdravas.

Návšteva Svätého domu je veľkým duchovným zážitkom. Sčernené múry s fragmentmi fresiekzo 14. a 15. storočia a oltár s Pannou Máriou s nápisomHic verbum caro factum est – Tu sa slovo stalo telom,pôsobia prekvapujúco prosto. Rozprávajú o skromnosti a pokore Matky Božej. Santa Casa je to pravé miesto na rozjímanie a modlitby. Je to aj miesto inšpiratívne. Odtiaľto sa pred viacerými storočiami začali šíriť oslavné spevy na Pannu Máriu ako Bohorodičku, známe ako Loretánske litánie.

Najstaršie, doteraz známe mariánske litánie, pochádzajú z XII. storočia. Mali jednoduchý princíp. Pričleňovali sa k nim metafory na Pannu Máriu. Vo včasnom stredoveku sa mariánske litánie neujali. Ujali sa však litánie, ktoré sa modlievali a spievali v Lorete. Podľa tohto pútnického miesta dostali aj pomenovanie a časom nadobudli všeobecnú platnosť.

Prvý, doteraz známy nápev Loretánskych litánii, zložil Constanzo Porta, regenschori v Lorete a vydal ho v roku 1576. Tieto litánie sa spievali v loretánskom dóme na vigíliu a sviatok Panny Márie. Sixtus V. ich obdaril roku 1587 odpustkami v bulleRedituri. Benedikt XIV. ich schválil spolu s litániami ku všetkým svätým a povolil ich používať pri verejných bohoslužbách. Tak sa stali jedinými oficiálnymi mariánskymi litániami s potvrdením najvyššieho učiteľského úradu Cirkvi.

(krátené)
zdroj: Vatikánsky rozhlas

 

 


 

Hosťom " V souvislostech" na TV Noe  Miloslav kardinál Vlk hovorí o kauze Bezák. Kardinál Vlk je spokojný, že sa arcibiskup Bezák stretol s pápežom...

 

Kardinál Vlk: pápež rozhodne o kauze arcibiskup Bezák

 


Pápež František odovzdal Cirkvi
bulu ohlásenia Svätého roka milosrdenstva

MISERICORDIAE VULTUS

Bula vyhlásenia
Mimoriadneho jubilejného roka milosrdenstva

(plné znenie buly tu)

 


Pápež František prijal emeritného trnavského arcibiskupa Róberta Bezáka

Vatikán 10. apríla (RV/VIS) Pápež František dnes prijal na osobnej audiencii emeritného trnavského arcibiskupa Róberta Bezáka, informovalo o tom Tlačové stredisko Svätej stolice.

Stretnutie, ktoré nebolo vopred avizované v predbežnom programe Svätého Otca, sa uskutočnilo v čase poludnia. Zatiaľ nie sú k dispozícii ďalšie podrobnosti ohľadom jeho priebehu, uviedla Slovenská redakcia Vatikánskeho rozhlasu.

Hovorca KBS Martin Kramara k prijatiu emeritného arcibiskupa Bezáka Svätým Otcom povedal: "Sme radi, že Svätý Otec prijal Mons. Bezáka. Všetky rozhodnutia a kroky Svätého Otca si vážime a plne ich rešpektujeme."


Text zverejneny na internetovej stranke TK KBS (tkkbs.sk) http://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20150410039

foto tu: http://www.photovat.com/PHOTOVAT/FRANCESCO/2015/4.APRILE/10042015_BEZAK/content/index_2.html

foto zo stretnutia tu:

 


 

 Rozpis čítania - birmovanci: tu


 

Aleluja!

Radujme sa!

Pán Ježiš Kristus vstal z mŕtvych!

 

oslavná pieseň

 


POZVÁNKA

na zasadnutie Hospodárskej rady farnosti (v pdf súbore tu)

 

na zasadnutie  Pastoračnej rady farnosti (v pdf súbore tu)

 

 


 POZVÁNKA

 


ROZPIS MODLITBY KRÍŽOVEJ CESTY - PÔSTNE OBDOBIE ROK 2015 - tu

ROZPIS ČÍTANIA PRE BIRMOVANCOV- tu

 


Odpočinutie večné daj im Pane...

Anton SENKO                  nar.:08.06.1938               +:03.11.2013 Lúčky

Milan TRNOVSKÝ             nar.:30.09.1943               +:01.12.2013 Kalameny

Ondrej BAĎO                    nar.:30.11.1924               +:03.01.2014 Lúčky

Eduard PECHO                 nar.:11.01.1938                +:08.03.2014 Lúčky

Viliam PAŽÍTKA                 nar.:02.08.1922               +:12.03.2014 Lúčky

Jozef ULÍK                         nar.:23.01.2014               +:17.03.2014 Lúčky

Mária TIŠŤANOVÁ             nar.:30.11.1944                +:17.03.2014 Lúčky

Ema GŽIBOVÁ                  nar.:08.11.1935               +:29.03.2014 Lúčky

Hermína ŠIMUNOVÁ         nar.:18.11.1924                +:07.04.2014 Lúčky

Zita PAŽÍTKOVÁ               nar.:29.11.1934                +:12.04.2014 Lúčky

Viliam DRUSKA                nar.:10.01.1934                +:30.04.2014 Lúčky

Valéria PECHOVÁ             nar.:28.12.1934                +:16.05.2014 Lúčky

Vladimír MOČÁRY             nar.:27.03.1965                +:25.05.2014 Lúčky

Žofia SALVOVÁ                 nar.:19.02.1932                +:05.06.2014 Lúčky

Ivan PAVELKA                   nar.:24.03.1961                +:25.06.2014 Lúčky

Anna KRŠKOVÁ                nar.:14.01.1945                +:13.07.2014 Lúčky

Antónia SEKANOVÁ           nar.:17.09.1931                +:05.08.2014 Lúčky

Ferdinand HATIAR              nar.:27.09.1927                +:12.08.2014 Lúčky

Miroslav BORY                  nar.:23.09.1953                +:16.08.2014 Lúčky

Vladimír BAĎO                   nar.:21.03.1947               +:16.08.2014 Lúčky

Igor SENKO                        nar.:17.04.1968                +:04.08.2014 Karviná

Mária DRUSKOVÁ               nar.:18.05.1933                +:31.08.2014 Lúčky

Irena KRAJNÍKOVÁ              nar.:30.04.1935                +:21.09.2014 Lúčky

Juraj VRZGULA                    nar.:13.04.1972                +:02.10.2014 Lúčky

Augustín DRUSKA                nar.:23.09.1927                +:13.10.2014 Lúčky

                                                                         Tu môžeš byť dnes aj TY!!!

 

...a svetlo večné nech im svieti!“

 

 

 2 november SPOMIENKA NA VŠETKÝCH VERNÝCH ZOSNULÝCH

Opäť sa blíži čas, kedy si častejšie ako inokedy spomíname na tých, ktorí už odišli do večnosti. Sviečka zapálená na hrobe blízkeho, krátka modlitba... Spomienky. Spomíname na to, čo sme spolu prežili.
Boli to chvíle možno krásne a radostné, ale možno i ťažké a bolestivé.Toľko by sme toho chceli našim drahým ešte povedať ale...

Už nie sú medzi nami. Fyzicky ich nevidíme, ale vieme, že sme naďalej prepojení vzájomnými putami. Putami najsilnejšími, putami lásky. A tie nám umožňujú, že im môžeme pomôcť. Môžeme im skrátiť a uľahčiť očistcové trápenie. Ba dokonca im môžeme pomôcť vykročiť priamo k Spasiteľovi - do Neba. Je to nepochopiteľné a úžasné. Každý deň sa môže jedna duša aj našim pričinením dostať do Neba - do večnej blaženosti. Ale tým to nekončí. My pomôžeme, ale zároveň môžeme očakávať aj pomoc duší, ktoré s radosťou a vďačnosťou sa za nás prihovárajú a "na diaľku" nám pomáhajú. A keď sa raz skončí naša životná púť, určite na našu pomoc nezabudnú a budú stáť pri nás, aby nám ukázali cestu k Spasiteľovi.
Tak čo? Pomôžeme im? Veď aj my raz budeme potrebovať pomoc.

Na bránach cintorínov bývajú písmená: MM =Memento Mori = Pamätaj na smrť!
Možnosť získania úplných (plnomocných) odpustkov.
1. Veriaci, ktorý v deň Spomienky na všetkých zosnulých nábožne navštívi kostol alebo kaplnku a pomodlí sa Modlitbu Pána a urobí vyznanie viery (Verím v Boha), môže získať úplné odpustky, ktoré sa môžu privlastniť iba dušiam v očistci. Okrem tohto odpustkového úkonu sa žiada splniť tri podmienky: sv. spoved, sv. prijímanie, modlitba na úmysel Sv.Otca. Okrem toho  treba vylúčiť akúkoľvek pripútanosť k hriechu  aj všednému. Tieto odpustky možno získať od poludnia predchádzajúceho dňa až do polnoci určeného dňa.

2. Veriaci, ktorý nábožne navštívi cintorín a aspoň mysľou sa pomodlí za zosnulých, môže získať odpustky, ktoré sa môžu privlastniť iba dušiam v očistci, raz denne od 1. novembra do 8. novembra.
Treba splniť aj ďaľšie podmienky. Jedna sv. spoveď však stačí na všetky odpustky.

Čo sú to odpustky?
"Odpustky sú odpustenie časného trestu pred Bohom za hriechy, ktoré sú už odpustené, čo sa týka viny. Dostane ho náležite pripravený veriaci v Krista za istých a stanovených podmienok pomocou Cirkvi, ktorá ako
služobníčka vykúpenia svojou mocou rozdáva a aplikuje poklad zadosťučinení Krista a svätých." Odpustky sú čiastočné alebo úplné podľa toho, či oslobodzujú od časného trestu za hriechy čiastočne alebo úplne:"
"Každý veriaci môže odpustky ... získať buď pre seba, alebo aplikovať za zosnulých." (KKC)
Keďže aj zosnulí veriaci, ktorí sa očisťujú, sú členmi spoločenstva svätých - spoločenstva bratov kresťanov v nadprirodzenej jednote Kristovho tajomného tela , môžeme im okrem iného pomáhať tým, že pre nich získavame odpustky, aby tak boli oslobodení od časných trestov, ktoré si zaslúžili za svoje hriechy. (http://www.modlitba.sk/)


KBS vydala výzvu na modlitby za mier a zmierenie medzi národmi

Bratislava 13. augusta (TK KBS) Biskupi Slovenska vyzývajú počas osobitného týždňa pripojiť sa k modlitbe za mier a zmierenie medzi národmi, ktoré aktuálne trpia narastajúcim násilím. Biskupi pripomínajú, že sa ich osobitne dotýka "prenasledovanie kresťanov, ktorí sú vystavení násiliu, zabíjaniu a sú nútení opúšťať svoje domovy". Obracajú sa preto na veriacich, aby sa spolu s nimi pridali k modlitbám od 15. do 22. augusta 2014. 

 

Znenie výzvy TU


List prefekta kongregácie pre katolícku výchovu
Zenona kardinála Grocholewského
pre prof. Tadeusza Zasepu, PhD
.

list prefekta kongregácie pre katolícku výchovu Zenona kardinála Grocholewského
pre prof. Tadeusza Zasepu, PhD.pdf
 


Oznam diecézneho otca biskupa

Keďže Balkán zasiahli povodne, ktoré boli jedny z najničivejších v histórií, Slovenská katolícka charita vyhlásila finančnú aj materiálnu zbierku na pomoc rodinám v Bosne a Hercegovine a v Srbsku. Informácie o tom, ako je možné zapojiť sa finančne, aké veci darovať a zoznam centier, ktoré materiálnu pomoc prijímajú, nájdete na internetovej stránke www.charita.sk . Ďakujeme všetkým za solidaritu s tisíckami rodín v núdzi.

 


Výzva náboženským hutiam, združeniam, spoločenstvám a skupinám v Spišskej diecéze (klik tu)


Svätí Ján Pavol II. a Ján XXII. orodujte za nás!

sv. Ján Pavol - pápež rodiny

Pápež rekordman

Ján Pavol II. bol vo funkcii na Petrovom stolci 26 rokov, 5 mesiacov a 15 dní. Jeho funkčné obdobie je tretím najdlhším v 2 000 ročnej histórii Rímsko- katolíckej Cirkvi- po apoštolovi Petrovi a Piovi IX, ktorý bol v úrade od roku 1846 do roku 1878, t. j. 31 rokov.

Podnikol 104 zahraničných návštev. Navštívil 129 krajín a viac ako 600 miest. Na cestách mimo Vatikánu strávil 822 dní, čo predstavuje dva roky a tri mesiace.

Poskytol 1 161 všeobecných audiencií vo Vatikáne, na ktorých sa zúčastnilo takmer 18 miliónov veriacich. Stretol sa z vyše 1 600 politickými predstaviteľmi. Navštívil viac ako 20 moslimských krajín. Vydal 14 encyklík.

Beatifikoval 1 338 blahorečených a kanonizoval 482 svätých, teda viac, ako jeho predchodcovia za 400 rokov  pred ním.

Vo februári 2001 menoval 44 nových kardinálov. Biskupskú vysviacku udelil 321 kňazom. Sviatosť kňazstva udelil 2 123 krát. Pokrstil 1384 detí a dospelých, birmoval 1597 birmovancov Pápež  Ján  Pavol

 

II. poprosil 12. marca roku 2 000 o odpustenie za omyly a hriechy kresťanov za 2 000 rokov histórie Cirkvi.

Navštívil židovskú synagógu, ktorá stojí takmer oproti Bazilike sv. Petra. Wojtylu uvítal hlavný rabín Elia Toaff, ktorý bol z návštevy takmer v šoku.

Životopis

Modlitba k sv. Jánovi Pavlovi II.
 
Ó, svätý Ján Pavol, z nebeského okna nám udeľ svoje požehnanie! Žehnaj cirkvi, ktorú si miloval, ktorej si slúžil a ktorú si riadil, odvážne ju vedúc po cestách sveta, aby si tak priniesol Ježiša všetkým a všetkých k Ježišovi. Žehnaj mladým, ktorí boli tvojou najväčšou vášňou. Pomôž im opäť snívať, pomôž im opäť pozerať k výšinám, aby tak našli svetlo, ktoré ožaruje cesty života tu na zemi.
Žehnaj rodinám, žehnaj každej rodine! Ty si varoval pred útokom Satana na túto vzácnu a nenahraditeľnú Božiu iskru, ktorú Boh zapálil na zemi. Svätý Ján Pavol, ochráň svojou modlitbou rodinu a každý život, ktorý z rodiny vykvitne.
Modli sa za celý svet, ktorý je stále poznamenávaný napätiami, vojnami a nespravodlivosťou. Ty si bojoval s vojnou nastolením dialógu a sadením semienok lásky: modli sa za nás, aby sme boli neúnavnými rozsievačmi pokoja.
Ó, svätý Ján Pavol, z nebeského okna, kde ťa vidíme vedľa Márie, zošli na nás všetkých Božie požehnanie. Amen
 

sv. Ján XXIII.

 

 8 vecí, ktorí boli v jeho pontifikáte revolučné:
1. Nová história
„Dobrý pápež“ urobil jednoduché, ale dôležité zmeny. Zaviedol nedeľnú tradíciu verejného prednesu modlitby „Anjel Pána“ z okna Apoštolského paláca spolu s krátkou katechézou venovanou pútnikom.
2. Osobný
Ako pápež a biskup chcel byť Ján XXIII. vždy blízko verných. Bol prvým pápežom, ktorý opustil steny Vatikánu, aby navštívil farnosti, nemocnice a väznice v okolí Ríma. Občas sa dokonca prešmykol popri Švajčiarskej Garde, aby sa mohol sám poprechádzať mestom.
 

3. Výnimočný
Ján XXIII. si odvážne zvolil meno protipápeža z pätnásteho storočia, a tým ho očistil. Kardinál Roncalli sa nebál vziať si meno podvodníka, ktorému sa vyhýbali 500 rokov.
4. Pokoj
Ján XXIII. zažil počas svojho života dve svetové vojny, ktoré rozdelili svet na dva nepriateľské politické režimy. Uvedomil si potrebu stavať mosty mieru a dokonca si vymenil listy so svetovými vodcami, akým bol napr. Chruščov, vodca Sovietskeho Zväzu.
5. Odkazy
Po prvýkrát v histórii venoval Ján XXIII. nielen katolíkom, ale „všetkým ľuďom dobrej vôle“ svoju encykliku „Pacem in terris.“ Encyklika silne argumentuje proti používaniu ozbrojeného konfliktu ako prostriedku na dosiahnutie spravodlivosti.
6. Reforma
Len pár mesiacov od zvolenia za pápeža zvolal Ján XXIII. konzistórium, aby bolo zvolených deväť nových kardinálov, z ktorých viac než polovica nebola talianskeho pôvodu. Vymenoval kardinála z Japonska, Afriky, Filipín a Venezuely, a zároveň ponúkol väčšiu reprezentáciu v rámci Kúrie.
7. Vatikán II
Najväčšou úlohou Jána XXIII bolo bezpochybne zvolanie Druhého vatikánskeho koncilu, stretnutia všetkých biskupov z celého sveta, aby skúmali a diskutovali o situácii v Cirkvi. Postarší pontifex, považovaný za prechodného pápeža, vykonal jednu z najkomplexnejších zmien v Cirkvi v moderných časoch.
8. Ekumenizmus
Ján XXIII. pracoval na tom, aby narástol dialóg medzi kresťanmi a všetkými ostatnými denomináciami, dokonca pozval moslimov, amerických Indiánov a členov rôznych kresťanských denominácií za pozorovateľov Druhého Vatikánskeho koncilu. Ustanovil tiež prvý vatikánsky úrad pre šírenie jednoty medzi kresťanmi.
Po jeho smrti davy, poslednýkrát vyjadrujúce svoju úctu, spievali „svätosť teraz“  - gesto, ktoré sme mohli vidieť o roky neskôr po smrti Jána Pavla II. Obaja títo pápeži budú pokračovať v spoločnej histórii, keď budú v túto nedeľu pozdvihnutí k svätosti.
 Životopis

Modlitba k sv. Jánovi XXIII
 
Drahý pápež Ján,
Tvoja jednoduchosť a prívetivosť niesli vôňu Boha a zapaľovali v ľudských srdciach túžbu po dobre. Ty si často rozprával o kráse rodiny zídenej okolo stola a deliacej sa o chlieb a vieru; modli sa za nás, aby opäť v našich domovoch žili naozajstné rodiny.
S otvoreným náručím si sadil nádej a učil nás načúvať Božím krokom, ktorými pripravuje nové ľudstvo; pomôž nám mať zdravý optimizmus, že zlo bude porazené dobrom.
Ty si miloval svet s jeho svetlom a tmou, a veril si, že mier je možný: pomôž nám byť nástrojmi pokoja doma a v našich spoločenstvách.
S otcovskou nehou si dával všetkým deťom pohladenie: dojímal si svet a pripomínal nám, že ruky nám neboli dané, aby sme udierali, ale aby sme objímali a sušili slzy.
Modli sa za nás, aby sme sa neobmedzovali na preklínanie tmy, ale aby sme prinášali svetlo, prinášali Ježiša všade a vždy sa modlili k Márii. Amen

 


Christos voskrese! Voistinu voskrese!


BIELA SOBOTA

Čas bdenia, ticha,  čakania. Všetko stvorenie je započúvané do túžobného očakávania prenikavého zvuku kameňa odvaľovaného od hrobu a tichučkých krokov toho, kto hrob opustí...

Na Bielu sobotu Cirkev zotrváva pri Pánovom hrobe a rozjíma o jeho utrpení a smrti, o zostúpení k zosnulým. V modlitbách a pôstom očakáva jeho zmŕtvychvstanie.

Dnes Cirkev neslávi sv. omšu.

Sväté prijímanie možno podať len ako viatikum.

V noci (po zotmení) Cirkev slávi Veľkonočnú Vigíliu.

Zo starobylej homílie na svätú a veľkú sobotu

Pánovo zostúpenie do ríše zosnulých

Čo sa to deje? Aké je dnes veľké ticho na zemi! Veľké ticho a osamelosť. Veľké ticho, lebo Kráľ’ spí. Zem sa zľakla a zatíchla, lebo Boh v tele zaspal a zobudil tých, čo spali od vekov. Boh v tele zomrel a otriasol ríšou zosnulých.

Isto ide hľadať’ prvého otca ako stratenú ovcu. Určite chce navštíviť tých, čo sedia vo tme a v tôni smrti. Áno, Boh a jeho Syn idú vyslobodiť z múk uväzneného Adama a s ním uväznenú Evu.

Pán k nim prišiel s víťaznou zbraňou kríža v náručí. Len čo ho zbadal prvý otec Adam, od úžasu sa bil do pŕs a zavolal na všetkých: „Môj Pán so všetkými.“ A Kristus odpovedá Adamovi: „I s duchom tvojím.“ Berie ho za ruku, budí ho a hovorí: „Prebuď sa, ty, čo spíš, vstaň z mŕtvych a zažiari ti Kristus.

Rozkazujem ti: Prebuď sa, ty, čo spíš! Veď som ťa nestvoril na to, aby si bol uväznený v podsvetí. Vstaň z mŕtvych; ja som život tých, čo zomreli. Vstaň, dielo mojich rúk! Vstaň, moja podoba, stvorená na môj obraz! Vstaň, vyjdime stadiaľto! Veď ty si vo mne a ja v tebe; sme jedna a nerozdielna prirodzenosť.

Pre teba som sa ja, tvoj Boh, stal tvojím synom. Pre teba som si ja, tvoj Pán, vzal tvoju prirodzenosť sluhu. Pre teba som ja, čo som nad nebesiami, prišiel na zem, ba zostúpil som do podsvetia. Pre teba, človeka, stal som sa človekom, ktorému niet pomoci; moje lôžko je medzi mŕtvymi. Pre teba, čo si odišiel zo záhrady, v záhrade som bol vydaný Židom a v záhrade som bol ukrižovaný.

Pozri na sliny na mojej tvári, ktoré som prijal pre teba, aby som ti vrátil prvotný život. Pozri, ako ma bili po tvári; zniesol som to, aby som obnovil tvoju znetvorenú tvár podľa svojho obrazu. Pozri sa na môj zbičovaný chrbát, na rany, ktoré som prijal, aby som odstránil bremeno tvojich hriechov, ktoré zaťažovali tvoj chrbát. Pozri na moje ruky, pre teba klincami pevne pribité k drevu, lebo ty si kedysi siahol rukou po strome zla.

Zaspal som na kríži a kopija prenikla do môjho boku, lebo ty si zaspal v raji a z tvojho boku vzišla Eva. Môj bok zahojil ranu tvojho boku. Môj spánok ťa vyvedie zo spánku v ríši smrti. Moja kopija odrazila kopiju namierenú proti tebe.

 Vstaň, poďme stadiaľto. Nepriateľ ťa vylákal z rajskej krajiny a ja ti dám miesto už nie v raji, ale na nebeskom tróne. On ti zahatal obrazný strom života, ale ja, ktorý som sám život, spojil som sa s tebou. Ustanovil som cherubov, aby ťa strážili ako sluhovia; teraz urobím, že sa ti budú klaňať, akoby si bol Boh.

Nebeský trón je prihotovený, nosiči ochotní a prichystaní, svadobná komnata zariadená, jedlá pripravené, večné stánky a príbytky vyzdobené, pokladnice otvorené a nebeské kráľovstvo je od vekov pripravené.“
 

 zdroj: Liturgia hodín


VEĽKÝ PIATOK - SLÁVENIE UTRPENIA A SMRTI PÁNA
(aký je to deň...)

1. V tento deň. keď "bol obetovaný Kristus. náš veľkonočný Baránok",  Cirkev rozjíma o umučení a smrti svojho Pána a Ženícha a uctieva kríž, a tak si pripomína svoj pôvod z boku Krista spiaceho na kríži a prosí za spásu celého sveta.

2. Cirkev v tento deň podľa pradávnej tradície neslávi Eucharistiu:

sväté prijímanie sa veriacim dáva jedine v slávení Pánovho umučenia a smrti: chorým, ktorí sa nemôžu zúastniť na tomto sláveni  možno zaniesť sväté prijímanie v ktorúkoľvek hodinu dňa.

3. Piatok Pánovho umučenia a Smrti je deň pokánia záväzného v celej Cirkvi: vtedv sa zdržiavame mäsitého pokrmu a zachováme pôst.

4. V tento deň sa zakazuje slávenie sviatosti okrem sviatosti pokánia a pomazania chorých. Pohrebné obrady nech sa slávia bez spevu a bez zvuku organa a zvonov.

Liturgia Veľkého piatku pozostáva z troch častí. Každá z nich má svoj osobitný ráz: bohoslužba slova, poklona svätému krížu a sväté prijímanie.

Najpôvodnejším prvkom dnešného slávenia je liturgia slova, ktorá má znaky starej rímskej liturgie: čítanie spev: čítanie - spev; evanjelium - homília modlitba.
Poklona svätému krížu je starý jeruzalemský zvyk. Tam na Veľký piatok kráčali všetci v hlbokom mlčaní pred krížom. dotýkali sa ho a bozkávali ho. Tak o lom podáva správu pútnika Silvia Etéria (okolo roku 400). Z Jeruzalema sa toto uctenie kríža rozšírilo na východ a napokon na západ.
Sväté prijímanie bolo v starej Cirkvi v 7. a 8. storočí fakultatívne. Od 8. storočia do 11. storočia záväzné. od 12. storočia postupne prestávalo.

V Uhorsku holo prijímanie až do roku 1632. Misál Pia V. nemá síce priamy zákaz, ale predpokladá len prijímanie celebranta. Pápež Pius XII. roku 955 znova umožnil, ba odporúča sväté prijímanie na Veľký piatok.

Je to vznešený postup: najprv vidíme trpiaceho Krista a rozjímame o ňom. potom si uctíme kríž. dotýkame Sa Kristových rán a napokon prijímame ukrižovaného a vzkrieseného Pána.

zdroj: MALÝ, V.  VEĽKÝ TÝŽDEŇ A VEĽKONOČNÉ TROJDNIE. Trnava: Spolok sv. Vojtecha, 1996. s. 105


ZELENÝ ŠTVRTOK
(večerná omša na pamiatku Pánovej večere)

Svätou omšou slávenou vo večerných hodinách na Zelený štvrtok Cirkev vstupuje do veľkonočného trojdnia a spomína na tú Poslednú večeru, prl ktorej Pán Ježiš v  tú noc, keď bol zradený. v bezhraničnej láske k svojim, čo boli vo svete. obetoval Bohu Otcovi svoje telo a krv pod spôsobmi chleba a vína, podal ich apoštolom. aby jedli. a prikázal. 

V terajšej liturgii sa slávenie Veľkého piatku začína už večer Zeleného štvrtku. Umývanie nôh učeníkom, ustanovenie Eucharistie pri Poslednej večeri, Ježišova modlitba na Olivovej hore v Getsemanskej záhrade a napokon jeho zajatie. sú hlavnými témami dnešného večera a noci. Správa o Poslednej večeri, o ustanovení Eucharistie, patrí u prvých troch evanjelistoch k stati o Ježišovom umučení a zmŕtvychvstaní. V slávení večere je zjavné, čo znamená

Ježišovo utrpenie. smrť a zmŕtvychvstanie pre neho samého i pre nás.Ježiš dáva svojim učeníkom chlieb a víno a hovorí: Toto je moje telo. ktoré sa obetuje za vás.. Toto je moja kry. ktorá sa vylieva za vás i za všetkých na odpustenie hriechov. Ohlasuje  svoju smrť a vysvetľuje jej  zmysel: za vás a za všetkých. Na pozadí starozákonných zmlúv. ktoré holi predobrazmi ustanovuje novú zmluvu. Jeho kry vyliata za nás je krvou novej a večnej ‚zmluvy. Takto vkladá do eucharistickej obety, ktorú dnes ustanovuje, svoju obetu na kríži. svoje zmŕtvychvstanie. svoje oslávené telo a svoju oslávenú krv, aby sme v omši zvestovali jeho smrť a vyznávali jeho zmŕtvychvstanie. kým nepríde V sláve.

 

zdroj: MALÝ, V.  VEĽKÝ TÝŽDEŇ A VEĽKONOČNÉ TROJDNIE. Trnava: Spolok sv. Vojtecha, 1996. s. 41


ZELENÝ ŠTVRTOK
(pôvod názvu, svätenie olejov)

Ľudový názov Zelený štvrtok bol prevzatý z germánského bohoslužobného názvoslovia (greinen - nariekať; Gründonnerstag). V starej Cirkvi v tento deň sa konalo zmierenie kajúcnikov. Biskup ich rozhrešil a prijal do spoločenstva veriacich. Bol to deň vzrušeného. ľútostivého, ale i radostného plaču. keď sa verejní hriešnici po dlhšom pokání mohli zúčastniť  na sviatostiach Cirkvi.

Možno však pripustif, že názov Zelený štvrtok má aj v terajšom slovnom znení svoje oprávnenie, azda vplyvom bohoslužobných výkladov. Poukazoval by na to latinský názov Dies viridium 4iže deň zelených ratolestí spojovaný s obradom zmierenia. Verejní hriešnicí sa podobali suchým ratolestim, ktoré sa dnes pokáním a rozhrešením zazelenali na strome. Na niektorých miestach sa používalo pri omši rúcho zelenej farby. Aj zvyk požívať v tento deň zeleniny podľa starozákonného obyčaja podporoval názov dňa.

Svätenie olejov. V biskupských katedrálnych kostoloch sa dnes svätia oleje. Zvyk svätiť oleje siaha do kresťanskæho staroveku. Sv. Bazil (t379) ho odvodzuje od apoštolov. Sv. Cyprián (t258) hovorí o svätení olejov pri omši. Z listu pápeža Leva Veľkého byzantskému cisárovi a z aktov toledskej synody (490) je jasné, že už v 5. stor. svätenie olejov bolo na Zelený štvrtok.
Svätia sa tieto oleje:

  • Krizma /na pomazanie po krste. na birmovanie (kde je  sviatostnou látkou), pri posviacke biskupov a kňazov, pri posviacke kostolov a oltárov/
  • olej katechumenov (na pomazanie pred krstom);
  • olej chorých (pre sviatoť pomazania chorých (aj tu je sviatostnou látkou).

Pre svoje blahodarné pósobenie olej je vo Svátom písme obrazom radosti, sily ducha. šťastia a pokoja. V Starom zákone olejom pomazávali kráľov a kňazov. ‘Pomazaný’ (Mesiáš, Christus) je potom titulom očakávaného Záchrancu na konci vekov. Ježiš vzťahuje na seba slová proroka “Pán ma pomazal” v nazaretskej synagóge. Ježišovi učeníci maju od Ježiša nielen meno “kresťania” (christiani + pomazaní), ale aj duchovné . pomazanie: prijali sme Kristovho Ducha a máme účasť na kráľovskom kňazstve.

zdroj: MALÝ, V.  VEĽKÝ TÝŽDEŇ A VEĽKONOČNÉ TROJDNIE. Trnava: Spolok sv. Vojtecha, 1996. 278 s.


Poďakovanie od správcu farnosti
za finančnú pomoc pri podpore výstavby farskej budovy vo Svite

Poďakovanie pre Lúčky

Poďakovanie pre Kalameny


Pomôžeme, pomôžete Matúškovi ???

Okrem zbierky, ktorá prebieha na portáli ĽudiaĽuďom.sk, majú možnosť zbierať vrchnáčiky z PET fliaš. Česká firma ich od nich vykúpi a za kilogram dostanú približne 0,20Eur. A snáď sa nazbiera toľko, aby mal Matúško na liečbu svojich ochorení.

Viac info tu: Matúško potrebuje vrchnáky z  PEP fliaš

 


Krížové cesty - rozpis tu


Čítanie birmovanci - Lúčky 2014 - rozpis tu

 


Pozývame Vás...

štvrtok 6.marca 2014 17:30 hod

Kino Kult.dom A.Hlinku Ružomberok

Ústrednou postavou filmu je charizmatický farár Marián Kuffa. Vo filme ho ale divák vidí skôr v zašpinených montérkach a sleduje drámu misie do prostredia biedy a beznádeje v zabudnutých rómskych osadách. Miesto kázania sa Kuffa snaží strhnúť Rómov vlastným príkladom a ľudským záujmom.  Snaží sa pomôcť najchudobnejším: miesto chatrčí plných potkanov ich učí svojpomocne stavať dôstojnejšie bývanie. Film šokujúcim spôsobom odkrýva problémy, s ktorými rómska komunita zápasí.


Modlime sa za obyvateľov Ukrajiny: 

 „Ježišu, Boh pokoja, prosíme Ťa za obyvateľov Ukrajiny, chráň ich pred zlom a násilím, udeľ im dar pokoja a život v spravodlivosti, slobode a láske.

Pocet navstevnikov stranky: